ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


Pro Light BG

СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
офис: 02 975 5050 магазин: 08 84834956
mail to: sale@prolightbg.com since 2001
ДОСТАВКИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА (ОУД) НА ФИРМА ПРО ЛАЙТ БГ ЕООД

 
Про Лайт БГ ЕООД наричана по-долу "фирмата" публикува свободно в публичното пространство своите ОУД и те са в сила за всеки един клиент на фирмата без значение дали се е запознал с тях или не.
 
Всички цени са при условие "франко склад"(EXW Ex Work - Incoterms) или магазин на продавача и са в сила за всеки един склад на фирмата или магазин на територията на София-град или провинцията. За всички свои доставки фирмата може да организира доставки чрез популярните спедиторски или куриерски компании.
Транспортните разходи са за сметка на купувача.


Цените на стоките включват:

* цената на продукта EXW склад/магазин на фирмата
* платените мита, данъци и такси към държавата
(DDP), ако има такива
* гаранция за продукта (посетете страницата за Общи Гаранционни Условия)
* единична или групова опаковка за стоки с такава
* етикети за опознаване и транспорт на продукта
* маркировки свързани с експлоатацията на продукта
* описание или инструкции за някои от продуктите.

В цената на стоката не са включени следните разходи:
* застраховка на продукта при транспорт извън склад/магазин на фирмата
* групажни опаковки за куриерски пратки
* обучение за инсталация или монтаж на лица или групи
* монтаж/свързване на продукта в приложни схеми

Всички цени са платими предварително или при доставка (
COD Cash On Delivery - Incoterms), в български лева, на каса
или по посочените сметки на фирмата, без значение в каква валута са оферирани.
Всички цени са единични за съответната мярка и са в сила за определените минимални количества за поръчка (
MOQ - Minimum Order Quantity) посочени в актуалните ценови листи на фирмата. Фирмата (продавачът) може да договаря ексклузивни цени за количества различни от посочените, за участие в търгове или при предоставяне на други преференциални условия.

Фирмата издава ПФ - проформа фактура за авансово плащане на договорени или заявени сделки, като купувачът губи авансовата вноска, ако се откаже от поръчката или не изпълни задълженията си по договора. Фирмата издава данъчни фактури за всички получени суми. При разсрочено плащане включващо авансова сума и остатък фирмата начислява
неустойка в размер на 0.1% / ден върху дължимата сума при забава в плащането на остатъка с повече от 5 работни дни.

Всички цени са в сила за количества намиращи се в обекти на продавача или "стоки на път", на които тече срока на доставка. Фирмата си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява клиента в зависимост от промени настъпили в условията на пазара, като - курса на чуждестранната валута спрямо българския лев, цените на енергията и основните компоненти, транспортните разходи, промени в законодателството и правителствени решения
и др. Фирмата договаря и цени за стоки за внос или производство за договорен период от време и условия.

Предплатени или капарирани (с ефективно постъпила авансова вноска) доставки не подлежат на предоговаряне при промяна на условията, освен ако не е договорено писмено друго. Изключение правят актове и условия наложени от държавни органи или форсмажорни събития.

Фирмата предоставя преференциални цени на дилърите си, като не се намесва във формирането на техните крайни цени и условия. Фирмата не огласява публично договорените условия и цени към дилърите си. Фирмата може да пренасочва свои клиенти към дилърската си мрежа, като оставя правото на дилъра да определи цени и условия.

  телефон за възникнали проблеми: 02 975 5050
© 2008-2014 Pro Light BG