ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ФИРМА ПРО ЛАЙТ БГ ЕООД

logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
офис: 02 975 5050 магазин: 08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com Про Лайт БГ
ГАРАНЦИИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ФИРМА ПРО ЛАЙТ БГ ЕООД

изтегли в PDF формат limited guaranty

Фирма Про Лайт БГ ЕООД предлага продукти, които изискват професионални познания при експлоатация, монтаж, настройки и пуск. По тази причина, фирмата не носи отговорност за събития настъпили вследствие на некомпетентно отношение с продуктите, непознаване на законите на електротехника и електроника и намеса в схемните решения.
За всички свои продукти фирмата предоставя ограничена гаранция за качество и надеждност, при условие, че продукта е ползван по предназначение, съгласно предписанията за монтаж и експлоатация, не е нарушена целостта му.

За всички свои продукти фирмата предоставя ограничена гаранция за качество и надеждност, при условие, че продукта
е ползван по предназначение, съобразно предписанията за монтаж и експлоатация и не е нарушена целостта му.

Безплатната Гаранция не е валидна при следните събития:

 1. при несъотвествие между данните в документите и рекламирания продукт или опит за подправяне на гаранционната карта, фактурата или касовия бон;
 2. при причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах, растения, животни
  агресивни среди или други;
 3. при повреди или промяна на параметрите на продукта вследствие на събития свързани с непреодолима сила (force major), като наводнения, земетресения, пожари, токови удари, промени в мрежовото захранване, излагане на преки слънчеви или други лъчи, без значение дали продукта е бил включван или не.
 4. при работа с нестандартна захранваща мрежа, неправилно занулена/заземена мрежа, свързване към други неподходящи или неоригинални устройства, неоригинални зарядни устройства и други подобни.
 5. за всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента – корпуси, кутии,  аксесоари, адаптери както и непознаване инструкцията за експлоатацията на уреда.
 6. при неспазване на предписания режим за монтаж и експлоатация.
 7. при намеса от страна на клиента или трето лице в схемата на продукта, опити за ремонт, нарушаване на пломбите, промяна на параметри и/или външен вид.
 8. при несъобразяване с предписания клас на безопасност (IP-class) и съхранение / експлоатация в агресивни среди, некачествена или несъвместима изолация на окабеляването.

Безплатната Гаранция е валидна:

 1. Безплатната гаранция на стоката покрива само неизправности вследствие на фабрични дефекти.
 2. При представяне поне на един от следните документи - гаранционна карта, касова бележка или фактура.
  Ако, клиентът не представи поне един от цитираните документи, той губи безплатната гаранция.
 3. Продуктът трябва да е здрав, в оригинална опаковка, ако такава е доставена, без следи от намеса.
 4. Фирмата отстранява проблеми по продуктите на клиенти загубили безплатната гаранция или с изтекла такава срещу заплащане. Сервизът ни изготвя план сметка за одобрение от клиента.
 5. С акта на покупка / доставка клиентът декларира, че е съгласен с настоящите гаранционни условия!
 6. Предоставената от фирмата гаранция към дилърите на фирмата се разпростира и върху техните клиенти непряко при предоставяне на съответния документ издаден от дилъра.
 7. Гаранцията е валидна при доставяне на продукта до магазин/склад/сервиз на фирмата за сметка на клиента. Фирмата не поема нито една от посоките на стоката до или от сервиза/магазина;
 8. За продукти, които са били монтирани с  помощта на скеле, повдигащи механизми или други подобни съоръжения, фирмата осигурява безплатен гаранционен сервиз при условие, че клиентът осигури за своя сметка безопасен достъп на сервизния екип до продукта.
 9. За продукти извън границите на София-град и трайно фиксирани към фасади, тотеми, покриви или други подобни места и невъзможност за изпращането им до сервиза на фирмата, клиентът поема транспортните разноски на сервизния екип до обекта с продукта и обратно до София.
 10. По време на престоя на продукта в сервиза, фирмата не е длъжна да осигурява друг такъв.
 11. Гаранционното поддържане покрива само неизправности вследствие на фабрични дефекти.

Фирмата предлага на пазара висококачествени продукти с дълъг експлоатационен живот и надеждност.
За повечето продукти гаранционния срок е определен на база данни от производителя за MTBF. Този параметър се измерва в часове и се получава по специална формула за всеки продукт. MTBF дава представа за експлоатационния живот на продукта при нормална експлоатационна среда (влажност, вибрации, температура 25°С). Той не отчита влиянието на агресивни среди или такива с повишени параметри, като температура, влажност, запрашеност, химикали в течно или газообразно състояние, удари, облъчване с вредни лъчи.

 

Фирмата предлага светодиодни продукти с различен клас на безопасност (IP).
Клиентът е длъжен да съобразява посочения клас и да ползва продукта съгласно предписанията.
Продукти с клас IP20-IP64, са предназначени за ползване в закрити помещения, с нормална влажност и не са подходящи за външен монтаж и приложения. Продуктите за външен монтаж са с клас на безопaстност IP65-IP67. Използването на продукти от този клас изисква всички връзки към и от продукта да са осъществени в изискванията за този клас. Използвайте термо шлаух, силикон или други устойчиви на вода изолационни материали, непозволяващи проникването на вода и конденз до спойките и свръзките. Продуктите за вграждане във водни обеми са с клас IP68-IP69. Подсигурете входните и изходни отвори със силикон. Повечето изолационни лепенки (изолирбанд) не притежават този клас на безопасност.

За всички групи продукти е в сила изискването за осигуряване на конвекция при монтажа.

Поради многообразието от продукти и постоянното разширение на стоковата листа е възможно да предлагаме продукти неупоменати по-горе. Въпреки това, те отговарят на груповите характеристики и необходимите обозначения. Ако случайно получите продукт без указани потребителски характеристики позвънете в офиса или се свържете с магазина , от където сте закупили продукта за да получите необходимите ви данни. При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта се обърнете към наш представител. Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми. Освен, че ще повредите продукта и ще загубите гаранцията, съществува опастност от злополуки.

Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти. При внимателно спазване на предписаните указания е възможно сами да реализирате различни приложения. Фирмата носи ограничена отговорност по отношение на предлаганите продукти, предназначени за изработване на LED приложения, като обръща внимание на факта, че те са насочени за ползване от професионалисти в областа на електрониката.

Фирмата носи ограничена отговорност за посочените стойности на параметрите и техните толеранси, като се позовава на верността им подадена от производителя или замерени в условията на фирмата. Причината е, че някои от оптическите параметри се замерват със сложна и скъпо струваща лабораторна апаратура, притежавана само от производителя.

Фирмата не носи отговорност за събития настъпили вследствие на намеса на клиента в електрическата схема на продуктите, при разглобяването на продукта и/или модифицирането му, при неправилно свързване, при поставянето на продукта в среда извън допустимата, при ползването му не по предназначение, при нанесени механични повреди, при нарушаване на целоста му. За реализации и приложения осъществени от наши клиенти и оразмерени самостоятелно от
тях, фирмата не носи отговорност. За всички от изброените случаи, клиентът губи предоставената безплатна гаранция. Оразмерявайте контурите с 10-15% над паспортната им мощност за да стабилизирате режима на работа и надеждността на продукта. Съобразявайте коефициента на ефективност на захранващите устройства преди включването им към светодиоден продукт или контур.

Ако друго не е упоменато, доставчикът (продавачът) предоставя обичайна гаранция за качество и надеждност в срок от 12 месеца от датата на получаване на стоката от клиента, освен в случаите когато срокът е изрично посочен към конкретния продукт. При сложни приложения, фирмата може да предостави различни гаранционни срокове за различните компоненти на приложението. Например - 36 месеца за соларния панел, 24 месеца за светодиодната част и 12 месеца за захранващите устройства, батериите или механичната конструкция.

Претенции за дефекти и некомплектност не се признават, ако стоката е закупена като преоценена.
Преоценените стоки/продукти са без гаранция. За рзлика от тях, стоките с промоционална цена не са преоценени,
но имат съкратен гаранционен срок указан на офертата.

Фирмата си запазва правото да променя без предизвестие външния вид на продуктите, които могат да се отличават от посочените в снимковия материал. Тези промени са свързани с усъвършеснстване на изделията и не оказват отрицателно влияние на качеството им.

При възникаване на гаранционен проблем стоката се предоставя за проверка в сервиза за издаване на констативен протокол, мнение или схема-калкулация за причините за възникване на проблема. По преценка на сервиза, стоката се поправя или заменя със същата или друга такава, близка по технически параметри в срок от седем работни дни от постъпването й в сервиза на фирмата. Ако се налага по-дълъг срок, гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае ремонта минус 7 дни.
По време на престоя на стоката/продукта в сервиза, фирмата не е длъжна да осигурява друга такава.

Гаранционните условия не са в сила за батерийте. Фирмата се задължава при продажбата остатъка от срока на годност, нанесен от производителя им, да не е по-малък от една година. Изключение правят зареждаемите акумулатори за соларни системи и продукти, където се посочва отделно гаранционния срок.

Фирмата отстранява проблеми по продуктите на клиенти загубили гаранция или с изтекла такава срещу заплащане.

Про Лайт БГ ЕООД използва и свързани фирми за извършване на гаранционно обслужване за някои от предлаганте продукти. Тези фирми изцяло поемат дейностите по отстраняване на проблема, при посочените по-горе условия. Про Лайт БГ или сервизната фирма издават гаранционна карта описваща подробно конкретния продукт, модел, номер, количество, дата и посочва конкретните телефони за връзка.

Клиентът може да изпрати и по електронната поща рекламацията, на адрес sale@prolightbg.com, като посочи проблема.

Общ телефон за възникнали сервизни проблеми: 02 975 5050

rev.1409 - revision 9

  телефон за възникнали сервизни проблеми: 02 975 5050
© 2008-2014 prolightbg